“Wij leven voor een gemeente met gezonde financiën en met gezonde burgers.”

Een financieel gezonde gemeente is een gemeente die haar huishouden op orde heeft. Dat is voor ons een topprioriteit. De openstaande schuld verder afbouwen blijft een absolute vereiste. Minstens even belangrijk vinden wij een goede gezondheid voor al onze burgers, oa via sportbeoefening. Komt daar bij de nodige inspraak en gelijke kansen, die zorgen voor de nodige geestelijke gezondheid.

Financiën

 • Geen belastingverhoging en afschaffen van belastingen die administratief veel tijd vragen, maar weinig opbrengen.
 • Subsidies waarop de stad aanspraak kan maken, moeten we optimaal benutten.
 • Een dorpsbudget voor ieder dorp: elk dorp krijgt een jaarlijks budget om te realiseren wat voor haar inwoners prioritair is, bijv. bebloeming van de dorpskernen (zoals nu in Meerle en Meersel-Dreef).
 • Kerstverlichting in alle dorpscentra wordt gefinancierd door de stad. Zo kunnen we overal warmte en gezelligheid creëren en tegelijkertijd steunen we onze middenstand.
 • Uitwerken van reglement voor subsidiëring van alle zalen van verenigingen
 • Verhogen deelnamevergoeding voor verenigingen aan gemeentelijke activiteiten met vlag (50€ ipv 15€).

Gezondheid

 • Screenen van bevolking op darmkanker, borstkanker en hartfalen en streven naar een goede zorgverlening (huisartswachtpost, tandarts, psycholoog) in Hoogstraten.
 • Meer AED’s installeren en het vrijwilligersoproepsysteem (EVAPP) optimaliseren, om zoveel mogelijk mensen met een hartstilstand te redden: streefcijfer 70 100 AED’s.
 • Asbestophaling moeten we actief organiseren, zodat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.
 • Initiatieven rond geestelijke gezondheidszorg meer kenbaar maken en verder ondersteunen, ook voor onze jeugd.

Sport

 • Uitbouwen van een volwaardige atletiekaccommodatie en een bovenlokale gymzaal, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, (misschien op een centrale sportcampus).
 • Blijvende ondersteuning van de plaatselijke sportverenigingen, maar in overleg met Sportraad subsidiereglementen nakijken en waar mogelijk vereenvoudigen.
 • Uitbreiden logistieke ondersteuning door vervoer nadar door gemeentelijke diensten.
 • Huurovereenkomsten sportinfrastructuur met scholen optimaliseren en eventueel uitbreiden, afhankelijk van de behoefte van de sportclubs.
 • Ondersteuning van sportparticipatie van doelgroepen (kansarmen, G-sport, …).
 • Stimuleren van samenwerking en overleg tussen sportclubs.

Inspraak

 • Inspraak snel en dicht bij de bevolking, openstellen voor iedereen die zich betrokken voelt, ook indien niet noodzakelijk voor te ontvangen steun van de hogere overheid.
 • Optimaliseren van de werking van de adviesraden.
 • Bestendiging van het aantal adviesraden en commissieraden.
 • Goede planning van de diverse raden, zodat iedereen maximaal kan deelnemen aan de vergaderingen.
 • Bij nieuwe projecten de bewoners informeren en raadplegen, eventueel via enquêtes.

Gelijke kansen

 • Een samenhorigheidsgevoel wordt niet gecreëerd door het nastreven van uniformiteit maar door het omarmen van diversiteit. Elkaars verschillen leren kennen en vieren leidt tot een sterker gemeenschapsgevoel.
 • Werken aan beeldvorming door diversiteit als uitgangspunt te nemen in het gemeentelijk communicatiebeleid;
 • Streven naar gemeentelijke genderinclusieve infrastructuur, naar een genderneutrale administratie (bvb genderneutrale aanspreekvormen in briefwisseling), naar een evenwicht op het vlak van diversiteit en identiteitskenmerken in de samenstelling van het personeel.
 • Gelijke kansen opnemen als aparte bevoegdheid, met de nodige middelen.
 • Het opmaken van een regenboogcharter en samenwerking opnemen met het LGTB+ en het middenveld.
 • Het gemeentelijk jeugdwerk stimuleren om oog te hebben voor kwetsbare LGTB+ jongeren
 • Een regenboogbeleid voeren op scholen en in de buiten- voorschoolse opvang, personeel vorming en opleiding geven en diversiteit brengen in educatieve materialen en inclusieve leerplannen.
 • Organisaties als de Holebifoon, het Roze Huis en het Transgender infopunt worden duidelijk vermeld via de communicatiekanalen van de gemeente bv website, in de bib.

 

Ann Fockaert

“Een gezonde geest in een gezond lichaam.”

Arnold Van Aperen

“Sociaal en sterk voor zorg en werk.”

 

Thijs Servaes

“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.”

Ineke Koopmann

“Een goede basis vormt de sleutel tot succes.”

 

Ans Lochten

“Betaalbaar wonen voor jong en oud.”

Larissa De Beuckelaer

“Zorg goed voor je lichaam, het is de enige plek waar je zult leven.”