“wij leven voor een duurzame toekomst, met respect voor het verleden.”

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. En dat geldt zowel voor jeugd, cultuur, natuur en milieu. De jeugd is de toekomst, hen steunen en stimuleren is de logica zelve, niet alleen financieel, maar o.a. ook stimuleren van de samenhorigheid. Zij mogen van ons ook verwachten dat we ervoor zorgen dat ook hun kinderen en kleinkinderen nog kunnen genieten van onze mooie natuur, onze cultuur- en erfgoedstad en dit allemaal in een leefbaar milieu.

Cultuur en monumentenzorg:

 • Realisatie van een volwaardig cultuurhuis waar tal van maatschappelijke functies aan bod komen. Cultuur moet meer dan ooit verbonden zijn met de samenleving (o.a. in samenwerking met onderwijs, media, sport en welzijn).
 • Behoud van erfgoed en tradities voor toekomstige generaties stimuleren in elke deelgemeente. Ook gebouwen met erfgoedwaarde bepalen mee de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving en zijn een toeristische troef (bijv. het begijnhof).
 • Feest van ‘Vat van ’t stad’ elk jaar in andere gemeente.
 • Een inventaris opmaken van het gemeentelijk onroerend natuurlijk erfgoed en deze gebruiken als toetsingskader voor het gemeentelijk beleid zoals bv. Vergunningsaanvragen.
 • Vereenvoudiging van de subsidieaanvragen; weg met overtollige papierlast
 • Online platform waarop alle verenigingsactiviteiten staan.
 • Een cultuurprogrammatie in het cultuurcentrum voor en door kinderen samengesteld.
 • De bibliotheek als onmiskenbare schakel om onze inwoners te ondersteunen: inzetten op lees- en taalvaardige inwoners.
 • Hoogstraten aan laten sluiten bij UitPas Kempen

Jeugd

 • Speel- en ontmoetingsplekken ontworpen door en voor onze kinderen en jongeren. Dit zijn plekken waar ze zich thuis voelen en uitgedaagd worden. Dit met respect voor elkaar en voor de omgeving.
 • Preventiecampagnes naar jeugd rond alcohol en drugs, in samenwerking met scholen, CLB, politie, JAC, jeugdhuizen en jeugdverenigingen.
 • Logistieke en financiële ondersteuning van jeugdverenigingen, o.a. in hun zoektocht naar nieuwe en voldoende ruime lokalen.
 • Opzetten van een kindergemeenteraad en een kinder- en jeugdburgemeester: jongeren kijken met ander perspectief naar politiek.
 • Haalbaarheid van een fuifzaal in Hoogstraten bestuderen, gecombineerd met een repetitieruimte om jonge bands de kans te geven om zich t ontpoppen/rocken.
 • Het bijbrengen van mediawijsheid bij onze kinderen en jongeren.

Natuur en milieu

 • Openbare ruimte natuurvriendelijk inrichten door gebruik van inheemse planten- en boomsoorten, voorzien van schuil- en nestplaatsen voor bijv. solitaire bijen en zangvogels.
 • Voorzie een passend jaarlijks budget voor natuurvoorzieningen: 1 brood per inwoner per jaar.
 • Een voortrekkersrol opnemen in de strijd tegen klimaatverandering en voluit gaan voor de doelstellingen van de burgemeestersconvenant, bijv. door eigen gebouwen beter te isoleren en te voorzien van zonnepanelen, fietsvervoer te stimuleren, groene stroom te promoten, enz.
 • Promoten van het aanleggen en beheren van natuurvriendelijke en ecologische tuinen.
 • De bestaande natuurwaarden beschermen buiten de natuurgebieden, zoals wegbermen en houtkanten.
 • Investeer in een bovenlokaal overleg. Zo kan er gestreefd worden naar een gunstige verweving tussen landbouw en natuur.
 • Werk aan het behoud van het open landschap in de vallei van de Mark en het Merkske en streef naar enkel grondgebonden landbouw in deze valleien.
 • Een trage wegenbeleid voeren dat erop gericht is dit kostbare en nuttige landschappelijke erfgoed, aan te wenden voor een natuur- en milieuvriendelijke mobiliteit, recreatief en toeristisch gebruik.
 • Gespecialiseerde natuurverenigingen betrekken bij de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid, zowel inhoudelijk als uitvoerend.

Ontwikkelingssamenwerking

 • Het verderzetten en verdiepen van de stedenband met Za-Kpota in Benin.
 • Projecten i.v.m. ontwikkelingssamenwerking waarderen en financieel ondersteunen.
 • Uitdragen van een cultuur van vrede, respect en verdraagzaamheid.
 • Inwoners sensibiliseren en mobiliseren voor een rechtvaardige en solidaire wereld, o.a. door onderwijspakketten rond de S.D.G.’s (Strategische Duurzaamheidsdoelstellingen).
 • In beeld brengen van resultaten van de Hoogstraatse ontwikkelingssteun, zoals bv het herstel van de waterputten in Malawi met een gemeentelijke toelage.
 • Promoten van activiteiten van samenwerking tussen inwoners en nieuwkomers bij de mondiale markt, praatpunt, samen inburgeren.
 • Participatie van nieuwkomers actief bevorderen.
  Voortdurend verduurzamen van het aankoopbeleid.
  Promoten van Fair Trade en een landbouwbeleid dat boeren in staat stelt menswaardig te leven en hun productie op een duurzame wijze voort te zetten.
 • Behoud van de 0,7% van de ontvangsten, verhoogd met bijkomende subsidies van anderen overheden en fondsen als budget voor mondiale samenwerking.

 

Marcel Verschueren

“Meer natuur voor iedereen!”

Arnold Wittenberg

“Voluit voor Cultuur.”

 

Daan Smeekens

“Een warme samenleving begint bij onze jeugd.”

Annick Roos

“Behoud van tradities in een moderne gemeente.”

 

Maxime Voet

“Cultuur maakt jongeren, jongeren maken cultuur.”

Koen Van Leuven

” De belangrijkste letter van duurzaamheid is de D van “Doen” .”